Træningstider 2023

mandag 10 – 20
tirsdag 10 – 21
onsdag Lukket
torsdag 10 – 20
fredag 10 – 20
lørdag 09 – 17
søndag 10- 16

GÆSTEKØRSEL
Over 18 år 100 kr.
Under 18 år 50 kr.

Mobil Pay 723534
INDEN KØRSEL.

Regler

1. Kun medlemmer af klubben med gyldig medlemsskab må køre på banen.
2. Kørere fra andre klubber må træne ugen før et race, hvis de har gyldig DMSU medlemsskab og er tilmeldt.
3. Inden kørsel og inden senderen tændes, skal medlemskort sættes på frekvenstavlen.
4. Køretider skal overholdes. Overskridelse kan medføre eksklusion.
5. Kørsel på banen sker mod uret.
6. Det er ikke tilladt at køre over græsarealer
7. Kørsel til, fra og i pitten skal være med lav hastighed.
8. Kørere skal være i kørertårn under kørsel.
9. Færdsel og ophold på banen må kun ske for at påsætte eller hente en bil der er gået i stå.
10. Ophold i pit og kørergård er på eget ansvar.
 …
..-

Vedtægter for Hillerød RC Racing.

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Hillerød RC Racing, og klubben har hjemsted på Torsholms Alle 6, Tulstrup, 3400 Hillerød. Klubben er tilsluttet en eller flere aktive unioner.

 

§ 2. FORMÅL

Klubbens formål er, at fremme og udvikle udøvelsen af radiostyrede modelbiler på klubbasis og i venskabelig ånd, samt at afholde og deltage i MRC-løb.

 

§ 3. MEDLEMMER

Maksimum antal medlemmer kan fastsættes ved den årlige generalforsamling. Nye medlemmer kan kun optages, såfremt ovennævnte vedtagne antal medlemmer ikke overskrides.

Nye medlemmer der er i restance MRC (klub, etc.), optages ikke umiddelbart

Personer, der har anden klub som stamklub, kan blive B- medlem, til nedsat kontingent, idet HRCR ikke indberetter disse til den på gældende union Personer der ønsker at være tilknyttet klubben, men ikke vil  køre kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke stemmeret

 

Medlemmer under 18 år er juniormedlemmer og har ikke stemmeret til generalforsamlingen. Medlemmer der den 1. januar er fyldt 55 år er seniormedlem, med fuld stemmeret.

Bestyrelsen kan ekskludere/bortvise et medlem, når det skønnes, at vedkommende modarbejder klubbens formål og interesser eller undlader at betale kontingent.

Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen behandler  eksklusionssager under pkt. 2. på dagsorden.

Hvis stemmeflertal for eksklusion opnås af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, er eksklusionen gyldig.

 

§ 4. KONTINGENT.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det efterfølgende år, for A- og B-medlemmer samt for senior og juniormedlemmer.

Kontingentet betales helårligt forud og skal være betalt senest 31. januar. Er kontingent ikke betalt rettidigt udmeldes medlemmet automatisk efter påmindelse.

Der kan aftales ekstra kontingent, der fastsættes ved ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 5. REGNSKAB OG FORMUE.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal afsluttes og revideres så betids, at det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Klubbens indtægter og formue må kun anvendes til klubbens formål. Væsentlige økonomiske dispositioner der måtte ligge udover de i budgettet vedtagne rammer, skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Likvide midler med undtagelse af en nødvendig kassebeholdning skal være anbragt i solidt pengeinstitut eller postgirokonto. Kontoen skal lyde på klubbens navn.

 

§ 6. Bestyrelse.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer .

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at formand, 1. bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, og næstformand, kasserer, 2. bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Der vælges 2 suppleanter hvert år.

 

 

§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING .

Den ordinære generalforsamling skal afholdes årligt i oktober/november måned.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Formandens beretning.

3.                   Kassererens beretning og regnskab.

4.                   Indkomne forslag

5.                   Vedtagelse af kontingent, BUDGET og maksimum antal medlemmer.

6.                   Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter.

7.                   valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8.                   Eventuelt.

 

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlings beslutninger træffes ved alm. stemmeflerhed.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær generalforsamling eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætte krav herom, med forslag til dagsorden.

 

§ 8. SIKKERHEDSREGLER.

Medlemmerne er forpligtiget til at overholde de til enhver tid gældende radioregler – køreregler – modelregler etc. i henhold til de Danske Union’ers regler. Medlemmer uden gyldig licens må ikke køre på banen.

Alle medlemmer er påtaleberettiget og påtale forpligtiget.

 

§ 9. OPLØSNING.

Beslutning om opløsning kan kun træffes såfremt mindst halvdelen af samtlige medlemmer stemmer herfor ved den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samtlige medlemmer er til stede.

Beslutning om anvendelse af klubbens midler træffes på samme generalforsamling efter en opløsning er vedtaget.

 

Således vedtaget af den ordinære generalforsamling den 24/2 1982. Signeret Rene Fogh.

og sidst ændret af den ordinære generalforsamling den 19. november 2015 cry..